Algemene voorwaarden

1.

Paardencoaching Be The Fittest aanvaardt geen opdracht voordat met de opdrachtgever en kandidaat mondeling overleg is gevoerd.

2.

Paardencoaching Be The Fittest in dit overleg de opdrachtgever en de kandidaat over de volgende onderwerpen:
a. de dienstverlening van Paardencoaching Be The Fittest;
b. de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en kandidaat.

3.

Opdrachtgever en kandidaat kunnen in dit overleg hun wensen kenbaar maken.

4.

Aanvaarding van de dienstverlening van Paardencoaching Be The Fittest door de kandidaat zal diens rechtspositie op geen enkele manier beïnvloeden. Met name kan aanvaarding niet worden gezien als:
a. aanbieding van ontslag;
b. aanvaarding van ontslag;
c. erkenning van incompetentie en/of onwerkbare situatie.

De opdrachtgever zal aanvaarding van de dienstverlening door de kandidaat niet mogen gebruiken om een eventuele ontslagaanvraag te ondersteunen.

5.

Op verzoek van de kandidaat zal Paardencoaching Be The Fittest de opdrachtgever vragen het gestelde onder 4 schriftelijk te bevestigen.

6.

Paardencoaching Be The Fittest bevordert waar mogelijk dat de kandidaat de rechten en belangen van de opdrachtgever respecteert. Van de kandidaat verwacht Paardencoaching Be The Fittest volledige inzet en loyale medewerking bij het zoeken naar een nieuwe passende functie.

7.

Paardencoaching Be The Fittest aanvaardt geen opdracht waarvan duidelijk is dat die redelijker¬wijs niet vervuld kan worden.

8.

Paardencoaching Be The Fittest werkt interdisciplinair, persoonlijke informatie van de kandidaat kan, indien noodzakelijk, binnen het bureau uitgewisseld worden. Indien de kandidaat in voorkomende gevallen daar bezwaar tegen heeft zal hij/zij dit expliciet aangeven.

9.

Paardencoaching Be The Fittest zal zich, binnen het kader van de opdracht, naar vermogen inspannen om:
a. de kandidaat naar eer en geweten deskundig te begeleiden;
b. informatie van opdrachtgever en kandidaat strikt vertrouwelijk te behandelen.

10.

Begeleiding door Paardencoaching Be The Fittest is voor de kandidaat kosteloos. De kosten voor de opdrachtgever worden berekend volgens vastgestelde tarieven.

11.

Gemaakte afspraken met een paardencoach van Paardencoaching Be The Fittest kunt u met geldige reden tenminste
48 uur van te voren afbellen. Afspraken die korter van tevoren afgebeld worden zonder geldige reden
(bijv. ziekte) zullen als gesprek genoteerd worden. Waar dit aan de orde is zullen deze als zodanig ook
gefactureerd worden.

12.

Een exemplaar van deze algemene voorwaarden stelt Paardencoaching Be The Fittest ter hand aan de opdrachtgever en de kandidaat.

© september 2016

Algemene voorwaarden
Klachtenreglement
Privacyreglement